Founders

Founders

HH. Alya Thuwaini Shihab Al Said
Sheikh Salim Nasser Said Al Maskari
Dr. Thuwaiba Ahmed Issa Al Barwani
Dr. Zakiya Mohammed Nasser Al Lamki
Prof. Salam Salim Al Mur Al Kindi
Dr. Thuraiya Saif Sultan Al Hosni
Safiya Mohammed Ali Al Mahrouqi
Ahmed Issa Said Al Kindi
Haitham Abdullah Mohammed Al Kharousi
Mohammed Khamis Juma Al Zadjali
Salma Abdullah Rashid Al Mandhari
Ahlam Salim Abdullah Al Barwni
Labeeb Yaaqoub Mohammed Al Oufi
Dr. Muna Mohammed Ali Al Saadoun
Ibrahim Said Khalid Al Hosni
Ali Mohammed Ali Al Mahrouqi
Dr. Wafa Ahmed Bashir
Faiza Salim Ali Al Kharousi
Awatif Ali Mohammed Al Maskari
Azzan Mohammed Hamed Al Rumhi
Zuwaina Mohammed Ali Al Mahrouqi
Sabra Yahya Sultan Al Shaibani
Nasreen Rashid Ali Al Khanbashi
Shareefa Salim Mohammed Al Busaidi
Azza Mohammed Ali Al Mahrouqi
Dr. Muslim Said Mohammed Al Oraimi
Muneer Abdul Nabi Makki
Aisha Abdullah Mohammed Al Kharousi
Nufaila Rashid Ali Al Khanbashi
Dr. .Hilal Said Hamed Al Shaithani
Noora Saif Sultan Al Hosni
Salma Abdullah Rashid Al Mandhari
Sheikha Abdullah Salim Al Harthi
Wafa Saif Sultan Al Hosni
HH. Taghreed Turki Al Said
Raya Mohammed Bader Al Mandhari
Baraka Saleh Mubarak
Buthaina Nouh Mohammed Al Zadjali
Rufaia Mohammed Ali Al Maskari
Shamsa Ahmed Sultan Al Hosni
Tahra Mohammed Juma Al Lawati